『AERA』2016年3月7日号に当センター西本創小児科科長のコメントが掲載されました。

『AERA』2016年3月7日号の大特集「アレルギー6千万人社会」に当センター西本創小児科科長のコメントが掲載されました。

発行元:株式会社 朝日新聞出版